Box blog

Posao sekretarice Kragujevac

Da li korisnik porodične penzije može da radi preko omladinske zadruge

Porodična penzija – omladinska zadruga

Prvo ćemo definisati termin porodična penzija, da bismo uopšte mogli da ulazimo u dublju analizu ove teme.

Naime, pravo na korišćenje porodične penzije mogu ostvariti članovi porodice:

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju i
2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

U ove kategorije mogu se svrstati:

  • Udova
  • Udovac
  • Razvedeni bračni drug
  • Dete

Mi ćemo se ovde fokusirati na poslednju kategoriju – dete. Obzirom da je tema koju obrađujemo prodična penzija i pravo na rad preko studentsko omladinske zadruge. Ko može da radi preko studentsko omladinske zadruge možete videti ovde.

Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Pročitajte ovde i spisak dokaza potrebnih za ostvarenje prava na porodičnu penziju.

Posle navršenih 15 godina života, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najviše do navršenih:

− 20 godina života, ako pohađa srednju školu 
− 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu

Dete nesposobno za samostalan život i rad stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje ta nesposobnost, ako je nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju.

Dete nesposobno za samostalan život i rad stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje ta nesposobnost, ako je nastala posle uzrasta do koga se obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, a pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodičnu penziju pripada za vreme bolesti do propisanih godina života, kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka pripada pravo na porodičnu penziju i za vreme služenja vojnog roka, ali najduže do navršene 27 godine života.

Obzirom da smo definisali pod kojim uslovima neko može da bude korisnik porodične penzije, ostaje odgovor na pitanje:

Da li može da se prima porodična penzija i u isto vreme radi preko studentsko omladinske zadruge?

Odgovor je, DA, može. Evo i zbog čega:

Radom preko studentsko omladinske zadruge, zadrugar (radnik) obavlja poslove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Kao što smo ranije napomenuli, za ovu vrstu ugovora nije predviđeno zasnivanje radnog odnosa. Međutim, ukoliko se odlučite na rad zaključenjem ugovora o radu ili ugovora o delu, izgubićete pravo na dalje primanje porodične penzije.

Nisu retki slučajevi da lice pored primanja porodične penzije želi da radi i ostvaruje prihode. Još jednom naglašavamo da je jedini predviđeni zakonski način za to sklapanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima preko studetsnko omladinske zadruge. U svim ostalim slučajevima porodična penzija biće vam ukinuta. Zato radite, ali budite pažljivi kada sastavljate ugovor!

Ukoliko ti se svideo ovaj post, podeli ga mozda nekome bude od koristi.