Zadruga nove generacije

Sve što vam je potrebno na klik od vas

U potrazi ste za poslom?

Pogledajte celokupnu listu svih poslova koje imamo u bazi.

Poslodavac ste?

Oglasite sve otvorene pozicije u vašoj kompaniji klikom ispod.

Obaveštenje o obradi podataka za učlanjenje

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u svrhu vođenja evidencija o članovima Studentsko omladinske zadruge „BOX Poslovi“

Postupajući u sladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti članom 15. i 23 Rukovalac u ovom slučaju Zadruga informiše lica koja pristupaju istoj u svojstvu članova o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti, odnosno vođenje evidencije o članovima Zadruge u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Obaveštenje bi trebalo da sadrži sledeće elemente:
1. Identitet i kontakt podaci rukovaoca;
2. Vrste podataka i svrha obrade;
3. Način prikupljanja podataka;
4. Rok čuvanja podataka;
5. Iznošenje podataka u drugu državu i primaoci podataka;
6. Pravni osnov prikupljanja podataka;
7. Prava lica u slučaju obrade i nedozvoljene obrade.

Kako studentska zadruga komunicira sa svojim članovima radi ispunjenja svog cilja i svrhe postojanja jasno je da će za te potrebe morati da prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti svojih članova. Postupajući u sladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u sladu sa članom 15. i 23. potrebno je upoznati potencijalne članove o načinu obrade istih podataka. Ovo je najlakše uraditi obaveštenjem.
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u svrhu komunikacije sa članovima trebalo vi da sadrži sledeće elemente:
1. Identitet i kontakt podaci rukovaoca;
2. Vrsta podataka i svrha obrade;
3. Način prikupljanja podataka;
4. Pravni osnov prikupljanja podataka.

Pošto su gore pomenuta obaveštenja usko povezana oni se mogu zajedno priložiti budućim članovima i od njih tražiti saglasnost.
Kako nadzirani subjekt uglavnom vrši elektronsko učlanjivanje pre samog učlanjivanja trebalo bi da stavi link do obaveštenja i tražiti saglasnost budućih članova.
Utvrđeno je da Studentsko omladinska zadruga nema ovakav vid obaveštenja te smo za potrebe ovog rada izradili primer ovih obaveštenja u sladu za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u svrhu vođenja evidencija o članovima Studentsko omladinske zadruge „Box Poslovi“

Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi“, Niš, Obrenovićeva BB, matični broj 21034371, PIB 108612845 (u daljem tekstu: Zadruga) u svojstvu Rukovaoca, ovim obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti ( u daljem tekstu Obaveštenje) informiše lica, koja pristupaju Zadruzi u svojstvu članova, o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti u svrhu pronalaska radnog angažovanja i pristupanja u svojstvu člana odnosno vođenja evidencije o članovima u sladu sa Zakonom o zadrugama.

1. Indentitet i kontakt podaci rukovaoca
1.1. Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi“, Niš, Obrenovićeva BB, matični broj 21034371, PIB 108612845, imejl info@boxposlovi.com, kontakt telefon 069 369 269 1, direktor Zadruge Lazar Vučić.
2. Vrsta podataka i svrha obrade
2.1. Vrsta podataka o ličnosti, koji su predmet obrade: ime i prezime, JMBG, adresa (ulica i broj, opština/grad), broj lične karte i mesto izdavanja, obrazovni status (broj knjižice i naziv ustanove ako je na školovanju), broj zdravstvene knjižice i LBO, broj tekućeg računa , broj telefona, imejl adresa, u kojoj oblasti bi želeo da radiš
2.2. Rukovalac može obrađivati i određene kategorije posebnih vrsta podataka o ličnosti u sladu sa članom 17. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
2.3. Podaci koji se obrađuju prikupljaju se u svrhu: postupanja u svojstvu člana odnosno vođenju evidencije o članovima, radnog angažovanja u sladu sa zakonskim odredbama i komunikacije sa članovima.
3. Način prikupljanja podataka
3.1. Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koje se podaci odnose, pisanim putem – u elektronskom ili papirnom obliku, popunjavanjem formulara o pristupanju.
3.2 . Pre prikupljanja podataka o ličnosti Zadruga upoznaje lice, od kojeg se podaci prikupljaju, sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, tako što će navedenom licu predočiti tekst ovog Obaveštenja na taj način što će odštampati kopiju obaveštenja ili na samom sajtu tražiti da se da saglasnost pre popunjavanja pristupnice da je upoznat sa sadržinom ovog Obaveštenja.
4. Rok čuvanja podataka
4.1. Podaci se čuvaju za vreme trajanja članstva lica, na koje se podaci odnose, u Zadruzi.
4.2. Izuzeto od stava 4.1. ovi lični podaci mogu biti čuvani i nakon navedenog perioda, ukoliko je to neophodno radi zaštite interesa Zadruge, Zadruga ili Poslodavca pred sudom ili drugim državnim organima.
5. Iznošenje podataka u drugu državu i primaoci podataka
5.1. Podaci se ne iznose u drugu državu.
5.2. Lični podaci mogu biti otkriveni primaocima, odnosno dostavljeni obrađivačima radi obrade, kao što su IT kompanije koje održavaju informacione sisteme Rukovaoca u kojima su pohranjeni podaci.
6. Pravni osnov prikupljanja podataka
6.1. Osnov za prikupljanje ovih podataka je neophodnost obrade za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koja se podaci odnose radi pristupanja u Zadrugu, u sladu sa Zakonom o zadrugama, Zakonom o radu, kao i pristanak lica na koje se podaci odnose u skladu sa članom 12. stav 1 i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
7. Prava lica u slučaju obrade i nedozvoljene obrade
7.1. Lice čije podatke rukovalac Zadruga prikuplja i obrađuje ima pravo:
• na istinito i potpuno obaveštenje o obradi njegovih podataka u smislu člana 23. ZZPL;
• da u sladu sa članom 26. ZZPL od rukovaoca zahteva pristup podacima;
• na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. ZZPL;
• da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti;
• na vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose i pravo na dostavljanje kopije ovih podataka (napomena: troškovi kopiranja padaju na lice, koje je zahtevalo izdavanje iste);
• na ispravku svoji podataka o ličnosti i to bez nepotrebnog odlaganja;
• na dopunu svojih nepotpunih podataka o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave;
• pravo da opozove svoj pristanak u svakom trenutku, a koji opoziv neće uticati na dopuštenost obrade, koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;
• na brisanje podataka u slučaju da podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili drugi način obrađivani; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca; podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga a odnose se na maloletno lice iznad 15 godina starosti, koje je dalo svoj pristanak na obradu;
• na ograničenje obrade podataka, ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili obrade pravnog zahteva;
• da u sladu sa članom 82. ZZPL podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.
7.4 O eventualnoj nameri da rukovalac podatke obrađuje u svrhu koja je raličita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužan je da pre započinjanja dalje obrade pruži informaciju o toj drugoj svrsi licu na koje se podaci odnose, kao i sve ostale bitne informacije koje su navedene i u ovom obaveštenju, i da pribavi pristanak.
7.5 Kod svake obrade podataka sadržanih u bazi članova, Zadruga se obezbediti zaštitu podataka o ličnosti bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovno stanje, rođenje, obrazovanje društveni položaj ili druga lična svojstva.
7.6 Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, ili imejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381113408900.

Nakon toga treba da stoji datum i potpis lica zaduženog za obradu podataka u ime Rukovaoca.

Takođe potpisom na ovoj pismenoj izjavi, potvrđujem da je tekst gore navedenog obaveštenja predočen od strane Zadruge kao Rukovaoca, te potpisom na ovoj izjavi dajem pristanak da se moji lični podaci obrađuju u skladu sa navedenim Obaveštenje.
Ako je učlanjenje radi elektronski saglasnost se može dati štikliranjem za to određenog polja.

Kako Zadruga vrši obradu podataka i u svrhu komuniciranja sa svojim članovima, za ovakav vid bi trebalo da se izradi posebno obaveštenje koje se novim članovima može priložiti.

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i svrhu komunikacije sa članovima

1.Identite i kontakt podaci rukovaoca
Studentsko omladinska zadruga „BOX Poslovi“, Niš, Obrenovićeva BB, matični broj 21034371, PIB 108612845, imejl info@boxposlovi.com, kontakt telefon 069 369 269 1, direktor Zadruge Lazar Vučić.
2. Vrsta podataka i svrha obrade
2.1 Vrsta podataka o ličnosti, koji su predmet obrade: ime i prezime, mesto prebivališta i adresa, kontakt telefon, i mejl adresa;
2.2 Podaci koji se obrađuju prikupljaju se u svrhu: direktne komunikacije informisanja članova Zadruge o bitnim događajima i postojećim ponudama za angažovanje članova zadruge.
3. Način prikupljanja podataka
3.1 Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koje se podaci odnose pisanim putem ( u elektronskoj ili papirnom obliku) putem telefona, društvenih mreža ili na drugi prigodan način.
3.2. Pre prikupljanja podataka o ličnosti Zadruga upoznaje lice, od kojeg se podaci prikupljaju, sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, tako što će navedenom licu predočiti tekst ovog Obaveštenja na taj način što će odštampati kopiju obaveštenja ili u elektronskoj formi tražiti saglasnost stokiranjem određenog polja. Svojim potpisom lice na koje se podaci odnose potvrđuje da je upoznat sa sadržinom ovog Obaveštenja i daje saglasnost na obradu u sladu sa članom 15. ZZPL.
4. Pravni osnov prikupljanja podataka
Osnov za prikupljanje obih podataka je pristanak lica na koje se podaci odnose u skladu sa članom 12. stav.1 tačka 1 ZPPL.

Imate pitanja?

Tu smo da vam pomognemo, sve informacije možete pronaći na kontakt strani.

} } } }, false );